VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Stanislava Krajíčková, IČ: 05914957

se sídlem Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), šitého, pleteného, háčkovaného a dále jinak vyrobeného zboží nabízeného v e-shopu (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkty“), objednávky kurzů, kroužků, workshopů a tvořivých dílen, konzultací a masáží (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „služby“), přes webové rozhraní www.stanislavakrajickova.cz  (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Stanislavou Krajíčkovou, IČ: 05914957, se sídlem Karlovotýnská 314, Nučice, PSČ 252 16, zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Černošice – Obecní živnostenský úřad, Podskalská 19, 12000 Praha 2, spisová značka OOZU/2498/2017  (dále též jen jako „Prodávající“).

 1. Nákup e-booků a kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování konzultací. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním internetových stránek www.stanislavakrajickova.cz  souvisí.

 2. Přejeme si, aby pro vás byl nákup na našich webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u nás naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte kurzy. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Koupit“ nebo „Objednat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy my především povinnost dodat vám produkt přesně podle vaší objednávky a vy svůj závazek zaplatit dohodnutou cenu).

 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

 2. Důležité pojmy (definice)

 3. Objednávka a uzavření Smlouvy

 4. Cena produktů a platba

 5. Dodací podmínky

 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 7. Odstoupení od Smlouvy

 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 10. Závěrečná ustanovení

 II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ/POSKYTOVATEL.

Prodávajícím/Poskytovatelem je

Stanislava Krajíčková,

IČ: 05914957

DIČ: prodávající není plátcem DPH

se sídlem Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Černošice – Obecní živnostenský úřad, Podskalská 19, 12000 Praha 2, spisová značka OOZU/2498/2017

Adresa pro doručování: Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice

Kontaktní telefon: +420 775 067 222

Adresa pro doručování elektronické pošty: stana@stanislavakrajickova.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.stanislavakrajickova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nebo kurzů, objedná si konzultaci nebo masáž, uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.stanislavakrajickova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 

 1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

 2. POPIS PRODUKTŮ A KURZŮ. Na webovém rozhraní www.stanislavakrajickova.cz naleznete veškeré naše produkty a služby i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedených na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo Smlouvu o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů nebo služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů), vyberete způsob úhrady. Služby je možné objednat také telefonicky na uvedeném telefonním čísle (článek II.VOP).

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci.

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu nebo telefonní číslo  uvedené v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy. Pokud by nastala situace, kdy jste již jako Kupující předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě, nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat produkt nebo službu.

Objednávat produkty nebo služby přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.

 

IV. Cena produktů a platba

 

 1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů  a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající nejsme plátci daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu a další náklady spojené s dodáním zboží (balné, expediční poplatek) jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Koupit“) je již uvedena včetně dopravného a balného, jsou-li k jednotlivým produktům účtovány. Náklady na dopravu spojenou s poskytováním konzultací a masáží mimo místo určené Stanislavou Krajíčkovou budou vždy předem domluveny s Kupujícím a řádně jím odsouhlaseny buď mailem nebo telefonicky. 

 2. Sjednanou kupní cenou produktů či cenou za poskytnutí služeb (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– v hotovosti při osobním odběru nebo před plněním služeb.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, objednávky ze Slovenska v Eurech na uvedený eurový účet.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínáme, jak jsme uvedli již výše, že nejsme povinni vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

V případě platby v hotovosti je cena splatná při osobním převzetí zboží nebo před započetím služeb.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu při dodání produktu pak obdržíte mailem fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

V případě platby v hotovosti vás informujeme mailem nebo telefonicky nebo osobě o možnostech platby a záloh. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Pokud zakoupíte produkty (zboží) z e-shopu, bude zasláno na vámi sdělenou doručovací adresu. Služba bude dodána dohodnutým způsobem, tj. ve sjednaném termínu a místě anebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. Podrobnosti naleznete v bodech 7 a 8. tohoto článku.

 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude eBook, dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Pokud jste objednali produkty (zboží) z e-shopu, bude vám odesláno nejpozději třetí pracovní den poté, kdy se nám připíše platba kupní ceny na náš bankovní účet. Doručení trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny. Služby budou uskutečněny v dohodnutém termínu.

 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů jsou účtovány náklady na dopravu v případě prodeje produktů (zboží) z e-shopu. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní.

 4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u produktů (zboží) z e-shopu si zkontrolujte, zda není produkt (zboží) poškozeno a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 5. Digitální obsah (e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 6. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat produkty (zboží) z e-shopu opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste produkty (zboží) bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejich dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí produktu (zboží) vzniknou.

 7. Při poskytování služeb se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje (váš aktuální zdravotní stav zejména u masáží), jež mají význam pro řádné poskytnutí služeb, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí služeb potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování služeb nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám (zejména pak u konzultačních služeb). Je-li to s ohledem na charakter poskytované služby vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

 8. Termín poskytnutí služby bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny konzultací nebo masáží se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. Zavazujeme se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo masáže nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP. Termíny poskytnutí kurzů budou vždy oznámeny na webovém rozhraní. Termíny se sjednávají na pracovní dny i víkendy.

 9. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání produktů a dopravy v samostatném dokumentu.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

VII. Odstoupení od Smlouvy

 
  1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání produktů (zboží) z e-shopu, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste produkt (zboží) převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na stana@stanislavakrajickova.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

  2. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (ebooku), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

  3. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí služby, pak na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. konzultace, kurz, či masáž poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

  4. Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti (týká se elektronického obsahu, tedy e-booků). Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na stana@stanislavakrajickova.cz nebo písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Vzorový formulář k odstoupení od koupě elektronického obsahu najdete zde >>

  5. Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě produktu (zboží) z e-shopu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět produkt (zboží), které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení produktu (zboží) nesete sami. Produkt (zboží) zašlete nepoškozený a nepoužitý, a je-li to možné, pak i v původním obalu. K produktu (zboží), prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o produkt (zboží) u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy, připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vráceno poškozené, opotřebené, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním produktu uhrazených. Pokud byla předmětem Smlouvy koupě produktu (zboží) z e-shopu a vy jste při jeho objednání nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám ji zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

  6. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

  7. Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

  8. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. Jako Prodávající/Poskytovatel vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytujeme a odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

 4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu nebo nedostatečným technickým vybavením (Digitální obsah (e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).)

 5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem.

 6. Pokud vám e-book nebyl dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese stana@stanislavakrajickova.cz.

 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde >>.

 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2018

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – MASÁŽE


Všeobecné obchodní podmínky mobilního maséra Stanislavy Krajíčkové

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb Stanislavou Krajíčkovou ( dále jen provozovatel ) IČ 05914957, sídlem Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas a potřebné vybavení.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže masáž v dohodnutém termínu uskutečnit, informujte mě o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

2.5. Odmítnutí masáže:
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení služby:
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Osobní věci a cennosti
Během celé masáže, před ní ani po ní nezodpovídám za jakékoliv případné ztráty věcí klienta (Například pokud byste si sundali šperk, není v mé moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté).

2.8. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.8. Ceník služeb
Ceník dostupných služeb je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Nejsem plátce DPH.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služby. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách www.stanislavakrajickova.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na dárkového poukazu. Služby je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Dárkový certifikát ON-LINE

5.1 Použití certifikátu
Certifikát lze použít na úhradu libovolné masáže. Přesný druh a rozsah je možno dohodnout při sjednávání termínu masáže nebo před zahájením služby. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách www.stanislavakrajickova.cz.
Platbu certifikátem je nutno nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti.

5.2. Hodnota certifikátu
Certifikát má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet Stanislavy Krajíčkové. Před službou je třeba sdělit použitý variabilní symbol platby a číslo účtu, ze kterého byla úhrada nákupu dárkového certifikátu provedena. Bez těchto údajů je tento certifikát neplatný. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit zpět za hotovost.

5.3. Platnost certifikátu
Certifikát je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu činí šest měsíců od data připsání bezhotovostní platby na účet Stanislavy Krajíčkové. Služby – masáže, je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti certifikátu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Zahájením masáže vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra nebo osoby pověřené.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.6.2018.